Bernice Bobs Her Hair

- F. Scott Fitzgerald
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Pretty but socially clueless Bernice lets her know-it-all cousin push her around, but eventually, something's gotta give! (Introduction by BellonaTimes)

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.