Psalms

- American Bible Union
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

This 1871 revision of The Psalms by the American Bible Union is based on the “Common Version”, another name for the 1833 revision of the King James Version of The Bible by Noah Webster.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.