City of the Sun

- Tommaso Campanella
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

A dialogue between a Grandmaster of the Knights Hospitallers and a Genoese Sea-captain, about the latter's voyage to a utopian city.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.