Creditors

- August Strindberg
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Creditors is an 1889 tragicomedy by August Strindberg that plumbs the depths of the twisted triangular relationship between Tekla, her husband Adolph, and her ex-husband Gustav.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.