Edward II

- Christopher Marlowe
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Christopher Marlowe's Elizabethan tragedy focuses on the downfall of King Edward II, whose love for his favorite courtier, Piers Gaveston, leads to rebellion.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.