The Ethics of Belief

- William Kingdon Clifford
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

This is an essay on decision biases and a critique on prejudices, neatly written and thought provoking.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.