The Fighting Shepherdess

- Caroline Lockhart
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

A classic style western written by one of the first female western writers. Caroline Lockhart was a rancher, writer and possibly the first woman to go over Glacier National Parks Swiftcurrent Pass.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.