Gentle Julia

- Booth Tarkington
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Penrod for girls in the form of Florence, the bratty younger cousin of luminous Julia Atwater, enlivens this romantic comedy set in Tarkington's Indiana of the early 20th Century.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.