James Watt

- Andrew Carnegie
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

This biography of the inventor James Watt covers his early years, successes and failures, and legacy.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.