Kari the Elephant

- Dhan Gopal Mukerji
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

The adventures of an Indian boy and his beloved elephant. Born near Calcutta, Mukerji won the Newbury Medal for children's fiction.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.