The Makers of Canada: Champlain

- N. E. Dionne
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

A biography of Samuel de Champlain, French explorer, founder of Quebec, and father of New France. (

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.