The Man Who Laughs

- Victor Hugo
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

The Man Who Laughs is a novel by Victor Hugo, originally published in April 1869 under the French title L'Homme qui rit. Also published under the title "By Order of the King". (Introduction by Wikipedia)

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.