The New Swiss Family Robinson

- Owen Wister
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

A parody of its famous predecessor, this short piece was written by Owen Wister for the Harvard Lampoon

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.