Physiology of the Opera

- John H. Swaby
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Trust Scrici for a tell all, no holds barred exposé of the modern opera . . . well, modern as of . . . er . . . say, 1852.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.