Short Humor Collection

- Various
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

This is a collection of short humorous works first published before 1923.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.