Story of Wool

- Sara Ware Bassett
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Mr. Clark and Donald spend a year out west to the Crescent Ranch in Idaho learning about raising sheep.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.