Tales of Troy: Ulysses the Sacker of Cities

- Andrew Lang
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

These are short stories about the life of Ulysses, the stealing of Helen, Paris, battles, Trojan horses, and more!

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.