The Tavern Knight

- Rafael Sabatini
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Follow the exploits of Sir Crispin Galliard, also known as The Tavern Knight, in his defence of the King of England against Cromwell and his Puritan Entourage.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.