Giới thiệu:

A collection of short stories.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.