A Little Servant

- Grace Livingston Hill
Tải app để nghe
Giới thiệu:

A short story of a little girl who is Jesus’ servant and how she won the heart of an unbelieving gardener.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.