Valentine

- Lewis Carroll
Tải app để nghe
Giới thiệu:

This poem is taken from Phantasmagoria and Other Poems by Lewis Carroll.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.