10 Quy Tắc Của Sam Walton

- Michael Bergdahl
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Huỳnh Phương Trang

Hãy lắng nghe Công Ty Lớn Nhất trong tất cả các Công Ty Lớn Nhất của Mọi Thời Đại

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.