Bạn Giường - Truyện Tâm Lý Xã Hội

- Tâm Lê
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

truyenaudio.org ( link )

Giọng đọc:

MC Hồng Nhung

Thảo luận mới nhất:
Mong Phu Du

Mong Phu Du: Rất hay và cảm động...cảm ơn sách nói rất nhiều

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.