Bizarre (version 2)

- Lawton Mackall
Tải app để nghe
Giới thiệu:

A series of humorous musings, short-length jokes, often concerning words and manners.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.