Clarimonde

- Théophile Gautier
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Original title “La Morte Amoreuse.” This is the story of a priest named Romauld, and his all-consuming love for the beautiful courtesan, Clarimonde.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.