Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn

- Lê Minh Quốc
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Kim Xuân

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.