Đánh thắng B.52

- Hồi ký của Trung tướng Hoàng Văn Khánh
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.