David Elginbrod

- George MacDonald
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

David Elginbrod was George Macdonald’s first real success, a novel of Scottish country life. Published in 1862, it was dedicated to the memory of Lady Noel Byron.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.