Egyptian Tales, translated from the Papyri, Series One

- W. M. Flinders Petrie
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Brief, and in some cases incomplete, stories of magic from ancient Egypt.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.