Erec and Enide

- Chretien de Troyes
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

A medieval romance in which Erec goes through many trials until he is sure of Enide’s loyalty and true love

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.