The Golden Sayings of Epictetus

- Epictetus
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Aphorisms from the Stoic Greek.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.