Hồi Ký Sơn Nam

- Sơn Nam
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Hồi ký Sơn Nam là tổng tập được tập hợp từ 4 tập hồi ký: - Từ U Minh đến Cần Thơ - Ở Chiến Khu 9 - 20 năm giữa lòng đô thị - Bình An đã được xuất bản từ năm 2000 đến năm 2005. Lần xuất bản này giới thiệu thêm 2 bài viết của chính nhà văn để làm rõ thêm về 2 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời ông: Đến với Cách mạng trong thập kỷ 40 và trở về trong vòng tay Cách mạng ở thập kỷ 70 của thế kỷ XX.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.