The Holy War

- John Bunyan
Tải app để nghe
Giới thiệu:

The Holy War is perhaps John Bunyan’s second most popular work, after The Pilgrim’s Progress. It tells the story of afierce battle to take control of a city from its rightful ruler.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.