Hush'd Be the Camps Today

- Walt Whitman
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

LibriVox readers bring you 16 readings of Hush'd Be the Camps Today by Walt Whitman, in honor of the 150th anniversary of Abraham Lincoln's death on April 15, 1865. This was the weekly poem for April 12, 2015, to April 18, 2015.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.