Giới thiệu:

A 1919 pulp-press tale of deepest darkest Africa.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.