Khói Trời Lộng Lẫy

- Nguyễn Ngọc Tư
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư Người đọc: Kim Phượng “Đàn bà, hễ mũi xấu thì mắt đẹp, mắt mũi xấu thì miệng đẹp, mặt xấu thì dáng đẹp, người xấu tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp. Lúc giận họ cũng đẹp… Ôi những người đàn bà, hễ mặt mũi xấu thì tay chân đẹp, cổ xấu thì lưng đẹp, người xấu thì tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp. Lúc buồn cũng đẹp…”

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.