Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Nguyễn Thị Hải Bình

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.