Lily Of The West

- Anonymous
Tải app để nghe
Giới thiệu:

"Lily of the West is an Irish folk poem. Some say it is a metaphor for the Irish life after emigrating to America." .

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.