My Shadow

- Robert Louis Stevenson
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Librivox volunteers bring you 14 readings of My Shadow, by Robert Louis Stevenson. Stevenson's famous poem concerns a child's shadow, and it's antics. This was the weekly poetry project for the week of September 7th, 2014.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.