Người Khách Lạ

- Nguyễn Ngọc Ngạn
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Người Khách Lạ Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn Người đọc: Hồng đào và tác giả.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.