Người Sói nhỏ

- Cornelia Funke
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Lê Bảo Quốc

Thảo luận mới nhất:
Đức Hoàng

Đức Hoàng: Chuyện kết cụt. Không nên nghe

Ly Ngoc Han

Ly Ngoc Han: Cảm ơn tác giả và người đọc

Mai Huong

Mai Huong: Cảm ơn tác giả

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.