Oscar Wilde: The Story of an Unhappy Friendship

- Robert Sherard
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Robert Sherard was Oscar Wilde's friend of 20 years and first biographer. The Story of an Unhappy Friendship was the first of his four biographies of the Irish playwright and wit.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.