Outwitting The Hun; My Escape From A German Prison Camp

- Pat O'Brien
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

A true war narrative, published in 1918 while WWI was still going on.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.