Penrod and Sam

- Booth Tarkington
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Follow more of the hilarious life of the boy Penrod Schofield, his friends Sam Williams, Herman, Verman, Georgie, Maurice, and the love of his life, Marjorie Jones.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.