Phương pháp nghiên cứu xã hội học

- Phạm Văn Quyết và Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.