Parallel Lives of the Noble Greeks and Romans, translated by Bernadotte Perrin (1847-1920)

- Lucius Mestrius Plutarchus
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Plutarch’s “Parallel Lives of the Noble Greeks and Romans Volume 1, translated by Bernadotte Perrin.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.