Rubáiyát of Omar Khayyám (Le Gallienne) - Version 2

- Omar Khayyám
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

One of the greatest works of poetry in history, this lyric poem presents the deep feelings and emotions of the poet on subjects such as life, death, love, God and destiny.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.