Beauty and the Monster

- Stéphanie-Félicité de Genlis
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

A French theatrical adaptation of the famous fairy tale, _The Beauty and the Monster_ is a drama of three characters - Beauty (Sabina), the Beast (Phanor) and Beauty's best friend, Phedima (the third wheel).

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.