Birth, Baptism, Temptation, and Early Ministry of Jesus Christ - Commentary on the Gospel of St Matthew

- St. John Chrysostom
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Homilies 1 - 14 of Saint John Chrysostom's commentary on the Gospel according to Saint Matthew, which include the wonderous birth, baptism, temptation, and early ministry of the Lord Jesus Christ.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.