Devil's Bridge

- Henry Wadsworth Longfellow
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Taken from Poems of Places: An Anthology in 31 Volumes, Switzerland and Austria: Vol. XVI, edited by Henry Wadsworth Longfellow.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.